بیانیه رئیس جمهوری به مناسبت رمضان

White House logoمیشل و من در آغاز ماه متبرک رمضان از طرف مردم آمریکا بهترین آرزوهایمان را به جوامع مسلمانان  اینجا در ایالات متحده و در سرتاسر دنیا تقدیم می کنیم.

رمضان که ماهی است برای تامل و از خود گذشتگی، همچنین فرصتی است که مسلمانان سراسر دنیا در آن تعهد خود را به کمک به آنان که استطاعت کمتری دارند، از جمله کسانی که به خاطر بدی اقتصاد یا نابرابری دچار مشکلند، تجدید می کنند. اینجا در ایالات متحده ما قدردان موسسات، افراد و فعالیتهای تجاری متعدد مسلمان-آمریکایی هستیم که با کار کردن در جهت کاهش نابرابری اقتصادی و فقر، نه تنها از طریق کارهای خیریه شان؛ بلکه از طریق برنامه هایشان برای توانمند سازی دانش آموزان، کارگران و خانواده ها به وسیله تحصیلات، مهارتها و بیمه سلامتی ای که شایسته اش هستند، بر ایجاد فرصت برای همه متمرکزند.

رمضان همچنین مسوولیت مشترک ما را به ما یادآوری می کند، که با دیگران چنان رفتار کنیم که می خواهیم با ما رفتار شود و اصولی که افراد را از ادیان مختلف به هم متصل می کند: عطش برای صلح، عدالت و برابری. در زمانی که مردم بسیاری در سراسر دنیا همچنان از درگیری و خشونت بی معنی در رنجند، این زمان مقدس تعهد مشترک ما را به دنبال کردن عدالت و صلح و احترام به شان هر انسان، به ما یادآوری می کند.

همانطور که هرساله در مقام ریاست جمهوری این کار را انجام داده ام، برای یک ضیافت افطار در کاخ سفید در انتظار میزبانی مسلمانان آمریکایی از سراسر ایالات متحده هستم. این ضیافت فرصت دیگری برای من خواهد بود تا قدردانی آمریکا را به خاطر خدمات مسلمانان آمریکایی به کشورمان به آنها منتقل کنم و برای مسلمانان سراسر دنیا ماهی متبرک با شادی خانواده، جامعه، صلح و تفاهم آرزو کنم.

رمضان مبارک.