بیانیۀ رئیس جمهوری دربارۀ امضای موافقتنامه دو جانبۀ امنیتی و موافقتنامۀ وضعیت نیروهای ناتو در افغانستان

President Barack Obamaامروز یک روز تاریخی را در روابط ایالات متحده – افغانستان که به پیشبرد منافع مشترک ما و امنیت دراز مدت در افغانستان یاری خواهد داد، رقم می زند. پس از نزدیک به دوسال کار دشوار توسط تیم های ما از دو طرف، در نخستین ساعات امروز در کابل، ایالات متحده و دولت جدید اتحاد ملی افغان موافقتنامه دو جانبه امنیتی (BSA) را امضاء کردند. این موافقتنامه بازگو کنندۀ دعوت از جانب دولت افغان برای تحکیم روابطی است که ما طی مدت ۱۳ سال بنیان نهاده ایم و چارچوب قانونی لازم را بری اعضای خدمات نظامی ما به منظور انجام مأموریتهای خود بعد از سال ۲۰۱۴: هدف قرار دادن بقایای القاعده و ارائه آموزش، مشاوره کمک به نیروهای امنیت ملی افغان، فراهم خواهد ساخت. امضای موافقتنامه دو جانبه امنیتی همچنین اجرای موافقتنامه مشارکت بین دو دولت ما را که در ۲۰۱۲ به امضاء رسید بازتاب می دهد.

امروز، مقامات افغان و مقامات ناتو موافقتنامه وضعیت نیروهای ناتو را نیز امضاء کردند و به این وسیله حمایت های قانونی لازم را برای نیروهای متحدان و کشورهای دیگر به منظور انجام مأموریت پشتیبانی قاطع ناتو پس از پایان یافتن مأموریت نیروهای بین المللی کمک به افغانستان (آیساف) در اواخر سال جاری، فراهم ساختند.

امضای این موافقتنامه ها در پی انتخابات تاریخی افغانستان که طی آن مردم افغان از حق رأی خود سود جستند و رهنمون نخستین انتقال مسالمت آمیز و دموکراتیک قدرت در تاریخ کشور شدند، صورت می پذیرد. موافقتنامۀ دو جانبۀ امنیتی همچنین بازتاب دهندۀ ادامۀ تعهد ما به پشتیبانی از دولت جدید اتحاد ملی افغان است و ما در انتظار همکاری با دولت جدید به منظور تحکیم یک مشارکت پایدار که حاکمیت، ثبات، وحدت و رفاه افغانستان را تقویت می کند و به تحقق هدف مشترک ما در شکست دادن القاعده و وابستگان افراط گرای آن یاری می دهد، خواهیم بود.

این روز تنها به سبب خدمات خارق العادۀ مردان و زنان ارتشی ما که همچنان به فداکاری های فراون خود به خاطر امنیت ما و مردم افغان ادامه می دهند امکان پذیر گردید. مردم آمریکا برای همیشه قدرشناس کوشش های آنها هستند.