روز جهانی پناهندگان

بیانیه مطبوعاتی

رکس تیلرسون

وزیر امور خارجه ایالات متحده

۲۰ ژوئن ۲۰۱۷

 

در روز جهانی پناهندگان رنج آنان را که به زور آزار و اذیت و جنگ از خانه ها و کشورشان گریخته اند، به یاد می آوریم. ما همچنین چالشهای مبرم ناشی از بحران پناهندگی را خاطر نشان می کنیم. امروز تعداد پناهندگان در سراسر دنیا بیش از ۲۲ میلیون نفر است.

اکثریت قابل توجه پناهندگان می خواهند زمانی که خشونت متوقف شود، به خانه شان بازگردند تا کمک کنند جوامعشان را بازسازی کنند. ایالات متحده به عنوان بزرگترین ارائه کننده کمکهای بشردوستانه، پرچمدار حمایت از پناهندگان و پرداختن به عوامل جابجایی اجباری [آنها] است.

ایالات متحده از سخاوتمندی فوق العاده کشورهایی که میزبان پناهندگان هستند و جوامع محلی شان که از افراد جابجا شده حمایت می کنند، قدردانی می کند. این کشورها خدماتی خیرخواهانه به آنان که در رنجی عظیم به سر می برند، ارائه می کنند.

در حالی که ما روز جهانی پناهندگان را برگزار می کنیم، به کمک رسانی به آنان که مجبور به ترک خانه هایشان شده اند، رسیدگی به دلایل ریشه ای جابجاییشان، و پرداختن به راه حلهای دراز مدت برای بحرانهای انسانی، ادامه خواهیم داد.