بیانیه مطبوعاتی درباره سخنرانی “حمایت از صدای مردم ایران” وزیر خارجه پمپئو

بیانیه مطبوعاتی

هتر نوئرت

سخنگوی وزارت امور خارجه

واشنگتن دی سی

۱۱ ژوئیه ۲۰۱۸

وزیر امور خارجه مایکل آر. پمپئو در ساعت ۶ بعد از ظهر ۲۲ ژوئیه ۲۰۱۸ در “کتابخانه ریاست جمهوری و مرکز امور عمومی ریگان” در سیمی ولی در کالیفرنیا سخنرانی خواهد کرد.

سخنرانی وزیر خارجه پمپئو در مورد “حمایت از صدای مردم ایران” به عنوان بخشی از دیدار با اعضا جامعه ایرانی-آمریکایی در ایالات متحده برگزار خواهد شد.