سعید شیرزاد

نام: سعید شیرزاد شغل: فعال حقوق کودکان تاریخ دستگیری: ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۵ اتهام: تجمع و تبانی علیه امنیت ملی حکم: ۵ سال حبس مطالب بیشتر»
بیشتر نشان بده، اطلاعات بیشتر ∨