طاهره ریاحی

نام: طاهره ریاحی

شغل: ویراستار

تاریخ بازداشت: دسامبر ۲۰۱۶

اتهام: نامشخص

حکم: نا مشخص

او در تیر ۱۳۹۶ با قرار وثیقه آزاد شد.