بیانیه وزیر امور خارجه، تیلرسون، درمورد بزرگداشت ماه دگرباشان جنسی

بیانیه مطبوعاتی

رکس تیلرسون

وزیر امور خارجه

واشنگتن دی سی

۷ ژوئن ۲۰۱۷

در بزرگداشت ماه دگرباشان جنسی، وزارت امور خارجه بر همبستگی خود با مدافعین حقوق بشر و نهادهای جامعه مدنی که در سراسر دنیا در تلاشند تا از آزادیهای بنیادین دگرباشان جنسی در زندگی با عزت و آزادانه دفاع کنند، تاکید می کند.

ما همچنین اشاره می کنیم که دگرباشان جنسی همچنان با تهدید خشونت و تبعیض مواجهند. خشونت و تبعیضی که هر گروه آسیب پذیری را هدف قرار دهد، امنیت گروهی و همچنین ارزشهای آمریکایی ما را تضعیف می کند. وقتی همه افراد بر مبنای برابری و عزت تحت حمایت باشند، ثبات جهانی تقویت می شود. ما به همراه دولتها، تجارتها و سازمانهای جوامع مدنی همفکرمان به حمایت جهانی از حقوق بشر دگرباشان جنسی ادامه می دهیم.

ایالات متحده به حقوق بشر و آزادیهای بنیادین همه افراد متعهد است. عزت و برابری برای همه افراد از اصول بنیادین قانون اساسی ماست و این اصول همچنان به هدایت دیپلماسی ایالات متحده ادامه می دهند.