گزیده هایی از بخش ایران گزارش سال ٢۰۱٨ وزارت امور خارجه آمریکا در مورد قاچاق انسان در دنیا

مقامات حکومتی متهمند که در جذب اجباری مردان و پسران، حتی به جوانی سیزده ساله، افغان که مقیم ایران هستند، برای جنگ برای شبه نظامیان مورد حمایت ایران در سوریه، شرکت داشته اند. علیرغم این گزارشهای معتبر، حکومت ایران در این زمینه تحقیقی نکرد و هیچ فرد شریکی را به خاطر دخالتش در جرایم قاچاق انسان، مسوول نگاه نداشت.

همانطور که در پنج سال گذشته گزارش شده، ایران مبدا، محل گذر، و مقصد مردان، زنان و کودکان قربانی قاچاق انسان برای امور جنسی و کار اجباری است. زنان، پسران و دختران ایرانی در ایران، افغانستان، منطقه کردستان عراق، پاکستان، ترکیه، امارات متحده عربی و اروپا، قربانیان قاچاق انسان هستند. گزارش شده که در سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ تعداد زنان جوان ایرانی روسپی در دبی افزایش یافته است. برخی از این زنان قربانیان قاچاق انسان هستند و مصادره گذرنامه و تهدید به خشونت را تجربه کرده اند.

گزارشها حاکی از آن است که زنان ایرانی همچنین قربانی قاچاق انسان با اهداف جنسی در ترکیه هستند، خصوصا شهرهای مرزی ترکیه با ایران.

گزارشهای رسانه ها از سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ اشاره کردند که دختران ایرانی قربانی قاچاق انسان با اهداف جنسی در روسپیخانه های منطقه کردستان عراق، خصوصا سلیمانیه، بودند. در برخی موارد این سواستفاده ها توسط شبکه های ایرانی قاچاق انسان تسهیل شده بودند. رسانه ها و متخصصان منطقه در سال ۲۰۱۵ گزارش دادند که مقامات منطقه کردستان عراق در میان مشتریان این روسپیخانه ها بودند.

برخی از زنان ایرانی که در ایران در پی شغلی برای حمایت از خانواده هایشان هستند، و همچنین برخی از زنان جوان ایرانی و دخترانی که از خانه گریخته اند، در برابر قاچاق انسان با اهداف جنسی آسیب پذیرند. بنا بر گزارشها استفاده از ازدواجهای “موقت” یا “کوتاه مدت”، که از یک ساعت تا یک هفته طول می کشند، با هدف سواستفاده مالی جنسی، در ایران شیوع دارد.

به نقل از گزارشها تعداد کودکان شاغل در حمل و نقل، تخلیه زباله و ضایعات، آجرپزی، ساختمان سازی و صنعت فرشبافی رو به افزایش است. این کودکان ممکن است درمعرض شرایط آسیب زا کاری باشند و برخی ممکن است در برابر قاچاق انسان آسیب پذیر باشند. گروههای مجرمانه سازمان یافته کودکان ایرانی و مهاجر را، خصوصا کودکان افغان بدون مدارک، ربوده یا خریده و به کار به عنوان متکدی یا فروشنده خیابانی در شهرها، از جمله تهران، مجبور می کنند. این کودکان، که ممکن است حتی سه ساله باشند، از طریق سواستفاده جسمی و جنسی و اعتیاد به مواد مخدر، وادار می شوند.