06112014_AP710309315266_jpg_300

بانک روسیه به سبب اقدامات روسیه در اوکراین در فهرست تحریم های وزارت خزانه داری وارد شد. پلاکی از ادارۀ مرکزی این بانک در سنت پیترز بورگ در بالا نشان داده شده است.