حق اسراییل در دفاع از خود

بیانیه مطبوعاتی

رابرت پلدینو

معاون سخنگوی وزارت امور خارجه

٢٨ دسامبر ٢۰١٨

 

ایالات متحده از حق اسراییل در دفاع از خود علیه اقدامات منطقه ای رژیم ایران که امنیت ملی اسراییل و امنیت مردم اسراییل را به خطر می اندازد، کاملا حمایت می کند. پشتیبانی رژیم ایران از گروه های تروریستی و تامین آنها در سوریه و در سراسر منطقه که به روشنی قصد و توانایی ضربه زدن به اسراییل را دارند، غیرقابل قبول است. ایالات متحده از حق اسراییل در دفاع از خودش در برابر ستیزه جویی ماجراجویانه رژیم ایران کاملا حمایت می کند، و ما همچنان اطمینان حاصل خواهیم کرد که اسراییل از قابلیت نظامی برای انجام قاطع اینکار برخوردار باشد. تعهد دولت ترامپ و مردم آمریکا به تضمین امنیت اسراییل هم پایدار و هم تزلزل ناپذیر است.