حملات تروریستی در تهران

وزارت امور خارجه ایالات متحده

دفتر سخنگو

بیانیه سخنگو هتر نارت

۷ ژوئن ۲۰۱۷

حملات تروریستی در تهران

ایالات متحده حملات تروریستی امروز تهران را محکوم می کند. ما مراتب همدردی خود را با قربانیان و خانواده هایشان ابراز می کنیم و برای مردم ایران دعا می کنیم. تباهی تروریسم جایی در دنیایی مسالمت آمیز و متمدن ندارد.