وزارت خزانه داری نهادهای کلیدی مرتبط با موشک های بالستیک در ایران را تحریم می کند.

وزارت خزانه داری نهادهای کلیدی مرتبط با موشک های بالستیک در ایران را تحریم می کند.
این اقدام به دنبال پرتاب حامل فضایی سیمرغ و تحریکات ادامه دار ایران صورت می گیرد.

واشنگتن: امروز، دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده (OFAC) ، در پاسخ به اقدامات تحریک آمیز ادامه دار ایران، از جمله پرتاب دیروز حامل فضایی سیمرغ، شش زیرمجموعه مستقر در ایران از گروه صنعتی شهید همت، نهاد اصلی برنامه موشکی ایران، را تحریم کرد. حامل های پرتاب فضایی از فناوری هایی استفاده می کنند که بشدت به فناوری های موشک های بالستیک بین قاره ای نزدیک هستند و این پرتاب نشانگر یک گام تهدیدآمیز از سوی ایران است. بدنبال دستور اجرایی شماره ۱۳۳۸۲ مربوط به مبارزه جهانی با گسترش سلاحهای هسته ای، صنایع شهید کریمی، صنایع شهید رستگاری، صنایع شهید چراغی، صنایع شهید ورامینی، صنایع شهید کلهر و صنایع امیرالمومنین بخاطر مالکیت یا اداره توسط گروه صنعتی شهید همت تحریم شدند.
استیو منوشن، وزیر خزانه داری، گفت: ” دولت ایالات متحده همچنان مجدانه به مقابله با فعالیت مرتبط با موشک بالستیک ایران ادامه می دهد، چه پرتاب فضایی تحریک آمیز باشد، چه تولید تهدید آمیز سیستم های موشک بالستیک باشد، و یا حمایت احتمالی از حملات موشکی حوثی های یمنی علیه عربستان سعودی، آنگونه که در این آخر هفته گذشته اتفاق افتاد. این تحریم ها نهادهای کلیدی مرتبط با برنامه موشک بالستیک ایران را هدف گرفته و بر نگرانی عمیق ایالات متحده نسبت به تولید و آزمایش مدام موشک های بالستیک و سایر رفتارهای تحریک آمیز از سوی ایران تاکید می کنند.”
گروه صنعتی شهید همت، که مسوول تولید و ساخت موشک های بالستیک با سوخت مایع ایران می باشد، در ضمیمه دستور اجرایی شماره ۱۳۳۸۲ نامبرده شده و در حال حاضر از سوی سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا مورد تحریم است. هرکدام از نهادهای تحریم شده امروز زیر مجموعه گروه صنعتی شهد همت هستند.
* صنایع شهید کریمی مسئول تولید قطعات ساختاری موشک و احتمالا دست اندرکار در ساخت بدنه موشک می باشد.
* صنایع شهید رستگار مسئول توسعه و تولید موتور موشک بالستیک با سوخت مایع می باشد.
* صنایع شهید چراغی مسئول توسعه و تولید سوخت مایع می باشد.
* صنایع شهید ورامینی مسئول تحقیق و تولید سیستم های هدایت کننده و کنترلی مربوط به موشک های بالستیک می باشد.
* صنایع شهید کلهر مسئول ساخت و نگهداری پرتاب کننده های موشک و تجهیزات پشتیبانی زمینی می باشد.
* صنایع امیرالمومنین ارائه دهند انواع خدمات مربوط به تحقیق و تولید موشکهای بالستیک می باشد.

درنتیجه این اقدام، کلیه اموال و منافع در اموال نهادهای تحریم شده امروز که در حوزه قضایی ایالات متحده هستند، مسدود شده و اشخاص آمریکایی از معامله با آنها منع می شوند. همچنین نهادهای مالی خارجی که معاملات عمده ای را برای این نهاد ها تسهیل می کنند و یا اشخاصی که به نهادهای تحریم شده امروز، حمایت مادی و یا حمایتهای خاص دیگری ارائه می کنند، با خطر تحریم مواجه می شوند که می تواند دسترسی آنها به ساختار مالی ایالات متحده را مسدود یا اموال و منافع آنها در اموال را در حوزه قضایی ایالات متحده بلوکه کند.