برگه اطلاعات آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده درباره منابع جدید برای پیشگیری از ازدواج کودکان، ازدواج زودهنگام، و ازدواج اجباری

امروز، راجیو شاه، مدیر آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده (USAID) اختصاص ۴/٨ میلیون دلار را در سال جاری برای تأمین اعتبار برنامه های بنگلادش، بورکینافاسو، اتیوپی، هند، نپال، تانزانیا و یمن برای پایان دادن به ازدواج کودکان، ازدواج زودهنگام، و ازدواج اجباری اعلام داشت. رهبران کنگره نیز اهمیت این اقدامات را برسمیت شناخته اند، و آژانس توسعه بین المللی از نزدیک با قانونگذاران همکاری خواهد کرد تا آنها حمایت از این آژانس را در پیشگیری از ازدواج کودکان، ازدواج زودهنگام، و ازدواج اجباری در سال آینده افزایش دهند. با این تلاش ها همچنین مبلغ ۳۲میلیون دلار به عنوان بخشی از برنامه های یک دست شدۀ آژانس توسعه بین المللی به رسیدگی به دموکراسی و حاکمیت، خواندن ابتدایی، و پایان دادن به ازدواج کودکان، ازدواج زودهنگام، و ازدواج اجباری اختصاص خواهد یافت.

این برنامه ها از اجرای پایان دادن به ازدواج کودکان و رفع نیازهای کودکان مزدوج: برنامه اقدام آژانس بین المللی برای پیشگیری از ازدواج کودکان، ازدواج زودهنگام، و ازدواج اجباری و و اکنش در برابر آنها در مناطق، کشورها و جوامعی که بیشتر نیازمند کمک هستند و احتمال دستیابی به نتایج مثبت در آن بیشتر است، حمایت به عمل می آورند. از طریق مشارکت با نهادها و گروه های محلی، آژانس توسعه بین المللی از صداهای عوامل تغییردهنده در سطح ملی و محلی پشتیبانی می کند تا رفتارها و انگیزه هایی را که موجب تدوام چرخه ازدواج کودکان، ازدواج زودهنگام، و ازدواج اجباری که هر سال بیش از ده میلیون دختر تحت تأثیر آن قرار می گیرند، تغییر دهند.

شاه گفت: “ما می دانیم که مبارزه علیه ازدواج کودکان، مبارزه علیه فقر مفرط است. به این دلیل است که آژانس توسعه بین المللی در پاسخ به فراخوان پرزیدنت اوباما برای پایان بخشیدن به فقر مفرط طی دو نسل آینده، زنان و دختران را در کانون تلاش های خود قرار داده است. این تعهدی است که میراث سرمایه گذاری در دختران- در آموزش، ایمنی، بهداشت و توان بالقوه شان را بازتاب می دهد.”

این مبلغ به حمایت گسترده تر آژانس توسعه بین المللی و وزارت امور خارجه از دختران از طریق اختصاص تقریباً ٨۰۰میلیون دلار به آموزش ابتدایی؛ ۱۶۴میلیون دلار به مبارزه علیه خشونت مبتنی بر جنسیت؛ و ۴٨میلیون دلار به پایان بخشیدن به قاچاق انسان در سال جاری اضافه می شود.

برنامه های آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده برای پایان بخشیدن به ازدواج کودکان، ازدواج زودهنگام، و ازدواج اجباری موارد زیر را شامل می شوند:

  • حمایت از حقوق بشر در بنگلادش، کاهش ازدواج کودکان، ازدواج زودهنگام، و ازدواج اجباری را از طریق بهبود ابتکارهای مدافعانه برای تصویب و اجرای قوانین پیرامون ازدواج کودکان را هدف می گیرد. افزوده بر این، “حمایت از حقوق بشر” افزایش آگاهی عمومی و تقویت مشارکت مدنی را برای شکل دادن به سیاست هدف خواهد گرفت.
  • مدارس امن در نپال، کاهش شیوع خشونت مبتنی بر جنسیت (GBV) علیه کودکان و نوجوانان در مدارس را هدف می گیرد. این برنامه قصد دارد از طریق کاستن از پذیرفتگی خشونت مبتنی بر جنسیت میان دانش آموزان، آموزگاران، مسئولان مدارس و والدین، و در عین حال به اجرا گذاشتن سیاست ها و ابزاری که به مسئله خشونت مبتنی بر جنسیت می پردازند و بر آن نظارت دارند، به این هدف تحقق بخشد.
  • طرح ازدواج زودهنگام یمن (YEMP) تقویت محیطی را که از نظر قانونی، اجتماعی و اقتصادی ازدواج کودکان، ازدواج زودهنگام و ازدواج اجباری را منع می کند هدف می گیرد. این طرح قصد دارد از طریق مدافعه برای تصویب قوانینی که به علل ازدواج کودکان، ازدواج زودهنگام و ازدواج اجباری رسیدگی می کنند، و در عین حال با افزایش آگاهی عمومی در رابطه با خطرات رشدی، جسمی، و روحی این شیوه ها برای دختران، به اهداف خود تحقق بخشد.
  • در بورکینافاسو، اتیوپی و تانزانیا، آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده پژوهشی را که تأثیر رویکردهای گوناگون، ازجمله مشوق های اقتصادی را در پیشگیری از ازدواج کودکان، ازدواج زودهنگام و ازدواج اجباری ارزیابی می کند مورد حمایت قرار می دهد. یافته های این بررسی در رابطه با مؤثرترین اقدامات برای پیشگیری و واکنش به این اعمال با سایر مناطقی که تحت تأثیر آن قرار دارند، به اشتراک گذاشته خواهند شد.
  • در هند، دولت در ۱۹۹۴اجرای یک برنامه انتقال مشروط پول نقد را آغاز کرد که به موجب آن پس از تولد یک دختر، مبلغ مختصری به اضافۀ یک برگۀ قرضه که در صورت مجرد ماندن دختر تا هجده سالگی قابل پرداخت است، در اختیار خانواده های گذاشته می شود. یک ارزیابی تحت حمایت آژانس توسعه بین المللی یکی از نخستین ارزیابی ها را در مورد اثربخشی این برنامه در پیشگیری از ازدواج کودکان، ازدواج زودهنگام و ازدواج اجباری انجام و ارائه خواهد داد.