مصاحبه

پس از اینکه شما مراحل فرایند ویزای مهاجرتی ، شامل پرداخت هزینه های لازم و ارسال فرم تقاضای روادید مهاجرتی (DS-260)، فرم تایید حمایت مالی و سایر مدارک تکمیلی به مرکز ملی ویزا (NVC)،  را در usvisas.state.gov تکمیل کردید، آنها پرونده شما را بررسی می کنند. زمانی که پرونده شما واجد شرایط مصاحبه شناخته شود، مرکز ملی ویزا برای تعیین وقت مصاحبه شما با ما همکاری می کند.

برای اطلاعات بیشتر می توانید فرایند مصاحبه را در usvisas.state.gov مطالعه کنید.