نحوه اقدام

برای اقدام برای این ویزا، گامهای ویزای نامزدی را در usvisas.state.gov دنبال کنید.