زهرا رهنورد

نام: زهرا رهنورد

شغل: فعال سیاسی اصلاح طلب

تاریخ بازداشت: فوریه ۲۰١١

اتهام: رسما متهم نشده است

حکم: محکوم نشده است

وضعیت کنونی: تحت بازداشت خانگی