کامالا هریس در یک کارزار انتخاباتی بایدن- هریس در واشنگتن در ۲۰۲۰ . (© Nareshkumar Shaganti/Alamy)